Textilní laboratoře

Přístroj pro zkoušky dle ČSN EN 20811 a stanovení vodotěsnosti dle ČSN EN 1928

Upínání pístem. Provedení – řízení pomocí PC.

Triboelektrické nabíjení dle ČSN EN 1149-3. Přístroj pro stanovení elektrostatických vlastností ochranných oděvů. Metoda zkoušení pro měření snížení náboje 1.

Zkoušený materiál je nabit třením na válcových tyčích, nasazených na běžícím kluzném sběrači. Intenzita elektrického pole náboje generovaného na zkoušeném materiálu je sledována a zaznamenávána přístrojem pro měření elektrostatického pole, připojenému k PC s příslušným programem pro vyhodnocení měření.

Dodáno do firmy Spolsin, KIVANC Turecko

 

Přístroj pro stanovení elektrostatických vlastností ochranných oděvů dle ČSN EN 1149-3 – Metoda zkoušení 2

Zkoušený materiál je nabit indukčním účinkem. Intenzita elektrického pole náboje generovaného na zkoušeném materiálu je sledována a zaznamenávána přístrojem pro měření elektrostatického pole, připojenému k PC s příslušným programem pro vyhodnocení měření.

Video 1

Video 2

Zařízení pro stanovení antistatických vlasností dle PV 3977 Volkswagen.
Toto zařízení provádí test antistatických vlastností plastových dílů a panelů z hlediska kvalitativního i kvantitativního.

Cílem tohoto testu je hodnotit schopnost dílů vybíjet elektrostatický náboj.
Účelem této specifikace je umožnit vyhodnocení možného vlivu znečištění v kterémkoliv stupni provozu. Nabíjení – proces nanášení elektrostatického náboje na povrch použitím elektrody.

Martindale – přístroj pro zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou dle ČSN EN ISO 12947-1 a EN ISO 12945-2 Žmolkování + punčochové materiály.

Kruhový vzorek se v oděracím zkušebním přístroji odírá při stanoveném zatížení o oděrací prostředek postupným pohybem, který sleduje Lissajousův obrazec.

Dodáno do VZ 1370 Hostivice, Univerzity Tomáše Bati , Vojenského výstrojního skladu Brno…
Typ 6 ( pro 6 zkušebních míst )

Typ 8 ( pro 8 zkušebních míst )

Flexometr BALLY

Slouží pro stanovení odolnosti proti únavě při opakovaném ohýbání za nízké teploty dle ČSN 793885. Výsledkem zkoušky je slovní popis vzhledu zkušebního tělesa po stanoveném počtu cyklů ohýbání při stanovené konstantní teplotě. Dodáno do Vipotest Partizánské, VTUO Brno, Technoplast Chropyně.

Zkušebna podlahovin

Dle DIN 54324. Zařízení slouží ke zjišťování odolnosti podlahovin proti mechanickému poškození. Přístroj simuluje pohyb kolečkové židle. Dodáno do Textilního zkušebního ústavu Brno.

Přístroj pro stanovení prodyšnosti textilií

Dle ČSN 800817. Přístroj pro stanovení prodyšnosti textilií lze použít pro změření schopnosti plošné textilie propouštět vzduch za stanovených podmínek. Podstatou zkoušky je nasávání vzduchu přes zkoušenou textilii při stanovené zkušební ploše vzorku a stanovením podtlaku vzduchu a změření množství vzduchu. Dodáno do ITC Zlín, Gumokov Hradec Králové, Vigona Svitavy, Vertex Litomyšl, Slezan Frýdek Místek, Voj. Hostivice, Inotex Dvůr Králové, Tatralan Slovensko.

Přístroj pro stanovení odolnosti textilií proti pronikání vody

Dle ČSN EN 20811 a EDANA 120.1-80. Skříňové provedení. Možnost upínání pístem, tlak do 50m.v.s., řízení a vyhodnocení pomocí PC Zkoušená textilie je v dané ploše namáhána zvyšujícím se tlakem vody. Sleduje se tlak, při kterém se textilie poruší ve 3 místech. Dodáno v různých provedeních do Gumotex Břeclav, Pegas Bučovice, Juta Hradec Králové, Technolen Hlinsko, ITC Zlín, TZU Brno, VVS Brno, Juta Jaroměř INOTEX Dvůr Králové n. Labem.

Přístroj pro stanovení odolnosti textilií proti pronikání vody – dle ČSN EN 20811 a EDANA 120.1-80

Přístroj pro zkoušky dle ČSN EN 20811 a stanovení vodotěsnosti dle ČSN EN 1928

Upínání pístem.

Přístroj pro zkoušky dle ČSN EN 20811 a stanovení vodotěsnosti dle ČSN EN 1928

Jiná provedení.

Přístroj pro stanovení penetrace kapalných chemikálií dle normy EN ISO 6530

Změřený objem kapaliny se nechá stékat po textilii vložené do žlabu polokruhového tvaru. Stanovuje se podíl kapaliny, která pronikla zkoušeným materiálem a který byl odpuzen jeho povrchem. Dodáno do Saudské Arábie.

Zařízení pro stanovení propustnosti geotextilií v rovině rovnoběžné s povrchem eotextilií

Dle EN ISO 12958-1998. Vzorek je v průběhu měření zatížen mechanickým napětím kolmým k povrchu geotextilie, které lze volit. Také tlak vody před a za geotextilií lze nastavit. Přístroj byl dodán do Technického zkušebního ústavu v Brně.

Zařízení pro stanovení propustnosti geotextilií v rovině kolmé k povrchu

Dle ČSN EN ISO 11058-1999. Zkoušky lze provádět se zatížením geotextilie normálovým napětím nebo bez zatížení – metodou konstantní hydrostatické výšky, metodou klesající hydrostatické výšky. Dodáno do Textilního zkušebního ústavu.

Přístroj pro stanovení tuhosti v ohybu dle DIN 5336

Zkušební těleso o rozměrech 25 x 250 mm je taženo pomocí posunovače po podkladu do té doby, až konec zkušebního tělesa protne plochu o sklonu 41,5°. Měří se délka převislého konce zkušebního tělesa.

Přístroj pro stanovení tuhosti a pružnosti dle ČSN 800 858

(dříve označován jako tuhoměr TH)

Zapalitelnost – odolnost látek proti hoření ISO 8191-2

Dodáno do ITC Zlín.

Simulace pohybu nábytkové nožky dle ČSN EN 424

Zařízení je určeno pro zjišťování odolnosti pružné podlahové krytiny vůči mechanickému namáhání, způsobené pohybem nábytkové nožky. Odolnost podlahové krytiny vůči pohybu nábytkové nožky při zvoleném zatížení se vyhodnocuje jako zkoušení hladkosti povrchu, poškození povrchu, tvorba zářezů a vznikání hran.

Přístroj pro stanovení indexu prostupu tepla dle ČSN EN 367

Na přístroji lze stanovit index prostupu tepla přes vzorek ve tvaru čtverce zhotovený z textilu, plastu nebo pryže. Index prostupu tepla je číslo vypočítané z průměrného času v sekundách potřebného pro nárůst teploty o 24,0 st.C.

Přístroje pro stanovení pevnosti textilií v hydraulickém protržení – membránová metoda dle ČSN EN ISO 13938-1

Přístroj je určen pro zkoušku pevnosti v protržení a roztažení výrobku. Podstatou zkoušky je namáhání vzorku textilie tlakem vody a záznam tlaku, při kterém se vzorek poruší. Tato zkouška je vhodná pro hodnocení výrobků, které jsou při používání vystaveny namáhání tlakem kapalin, nebo plynů, například membrány čerpadel, membrány průtokoměrů, filtrační textilie atd. Přístroj je vybaven upínacími kroužky o vnitřních průměrech: 79,8 mm, 112,8 mm, 35,7 mm, 30,5 mm. Maximální tlak čerpadla je 1 MPa. Přístroj byl dodán do ITC Zlín.

Přístroj pro stanovení absorpce a desorpce vody v obuvnických stélkách dle ČSN EN ISO 20344

Zkušební těleso se umístní na mokrou základovou desku a je podrobeno opakovatelnému ohybu (podobným způsobem, jakým se ohýbá stélka v obuvi při chůzi). Horní povrch opatřen otvory, které umožňují, aby voda proudící plošinou zvlhčovala plochu stélky. Přístroj byl dodán do ITC Zlín.

Přístroj pro stanovení odolnosti protiprůpichových vložek obuvi proti opakovanému ohybu – zkouška dle ČSN EN 12568

Před zkouškou se vložka upne do přístroje a ohýbá podobně jako v botě při chůzi. Po vykonání 1 000 000 cyklů se zkušebna automaticky zastaví a vyhodnocuje se stupeň poškození stélky. Přístroj byl dodán do ITC Zlín.

Přístroje pro stanovení nepropustnosti pro vzduch u nános. textilu dle PND 44-910-07

Zkušební těleso se upne do kruhových čelistí a na vzorek se nalije destilovaná voda do výšky cca10 mm. Zespodu je vzorek zatěžován tlakem vzduchu a sleduje se, zda vzorkem neproniká vzduch – jsou vidět bubliny. Objeví-li se při daném tlaku vzduchu bubliny, považuje se vzorek za propustný. Dodáno do Gumotexu Břeclav.

Flexometr membrán

Slouží pro stanovení odolnosti pogumovaných textilií (membrán) proti ohybu.

Zákrutoměr ČSN EN ISO 2061

Dodáno do Kordárna Velká nad Veličkou

Řez čepelí dle EN ISO 13997