Gumárenské laboratoře

Zkušebna hadic

Slouží pro stanovení odolnosti hadic proti působení tepla a pulzujícího tlaku dle VW TL 523 61.Zařízení se používá např. pro zkoušky hadic pro automobilový průmysl (hadice pro chladící systém). Záznam zkoušky je prováděn automaticky. Dodáno do Avonu Rudník. Další různé zkušebny hadic byly dodány do Škody Mladá Boleslav a Optimitu Odry.

Vulkanizační laboratorní lis

Lis je určen pro laboratoře, kde není požadavek na velký počet výlisků za hodinu. Svěrná síla je nastavitelná v rozsahu 15 až 100 tun. Rozměr etáží 600 x 600 mm, zdvih 300 mm. Teplota do 250 OC. K lisu je připojeno PC s programem pro monitorování průběhu teplot horní i dolní etáže a průběhu svěrné síly. Program umožňuje statické vyhodnocení, zhotovení grafu a tisk protokolu. Dodáno do VTUO Brno, Kordárna Velká nad Veličkou, Klastr Českého nábytku – Mendelova univerzita Brno.

Vulkanizační stolní laboratorní lisy

Ruční, pneumatické nebo hydraulické provedení.

Hydraulika pro ovládání čelistí trhačky

Dodáno do Kordárna Velká nad Veličkou

Přístroj pro stanovení odolnosti pryže proti odírání

DIN 53 516, ISO/WD 20817, EN ISO 4649, ČSN 621466
Podstatou zkoušky je vystavení pryžového tělesa působení odíracího prostředku a stanovení úbytku hmotnosti. Přístroje byly dodány např. do Vegum Dolné Vestenice, Kaučuk Kralupy nad Vltavou, Novesta Zlín, SVUOM Praha, Mitas Praha, Konty G Zlín, Univerzita obrany Brno, Koh-i-Noor Hardmuth České Budějovice, Savatech Slovinsko, Wicke Slušovice, Semperflex Optimit Odry.

Přístroj pro stanovení odolnosti hadic proti odírání dle ISO 6945

Hadice je nasunuta na válcový trn a na ni je přitláčen danou silou kovový jezdec. Jezdec vykonává přímočarý vratný pohyb. Sleduje se poškození hadice při daném zatížení a daném počtu cyklů. Dodáno do Semperfexu Optimit Odry a Semperit Technische produkte Wimpasing Rakousko.

Zařízení pro měření délky klínových řemenů

Dle DIN 7753 a DIN 2215. Slouží k měření délek klínových řemenů od 0,4 m do 15 m. Vyhodnocení měření probíhá automaticky. Řemeny se tímto způsobem nejenom kontrolují, ale i třídí do sad. Měřičky byly dodány do firmy Mitas Zlín.

Botnací stanice

Slouží pro stanovení odolnosti proti působení kapalin dle ČSN 621510, 640242, ISO 175, 1817. Přístroj je konstruován tak, že umožňuje dlouhodobou expozici polymerních materiálů v kapalných prostředích (např. oleje, paliva, roztoky kyselin, zásad apod.). Dodáno do Avon Rudník.

Přístroj pro stanovení odolnosti proti vzniku a růstu trhlin prolamováním de Matia

Dle ČSN 621488 a ISO 132. Při zkoušce se zkušební tělesa ve tvaru pásků cyklicky ohýbají a sleduje se počet ohybů do vzniku poškození. Dodáno do Vegum Dolné Vestenice a Istrochem Bratislava, Rubena Náchod. Teplota v komoře -20°C až +120°C.

Jehla pro přístroj de Matia – ISO 132, ČSN 621488

Flexometr membrán

Slouží pro stanovení odolnosti pogumovaných textilií ( membrám ) proti opakovanému ohybu.

Flexometr BALLY

Slouží pro stanovení odolnosti proti únavě při opakovaném ohýbání za nízké teploty dle ČSN 793885. Výsledkem zkoušky je slovní popis vzhledu zkušebního tělesa po stanoveném počtu cyklů ohýbání při stanovené konstantní teplotě. Dodáno do Vipotest Partizánské, VTUO Brno, Technoplast Chropyně.

Zařízení pro stanovení tepelného smrštění kordů dle ASTM D 4974 , D 5591 a EN 13844

Slouží pro automatizované stanovení tepelného smršťování. Změna délky při dané napínací síle, nebo při konstantní délce změna síly. Zkušební vzorek je vystaven zadané teplotě po danou dobu.

Přístroj pro stanovení odrazové pružnosti SCHOB

V el. provedení dle ČSN 621480, ISO 4662 a DIN 53 512. Na přístroji lze stanovit odrazovou pružnost zkušebního tělesa. Naměřené údaje automaticky vyhodnotí elektronika přístroje. Dodáno do: Mitas Praha, Kaučuk Kralupy n. Vl., Vipotest Puchov, Barum Otrokovice, Vegum Dolné Vestenice, Konty G Zlín, UTB Zlín, Wicke, Rubena, Semperflex.

Přístroje pro stanovení odrazové pružnosti lehčených polymerních materiálů

Dle ČSN EN ISO 8337 a K 6400:1997 Ocelová kulička dopadá na zkušební těleso z určité výšky a měří se výška odrazu. Dodáno do Rekticel Mladá Boleslav, BDI Zvolen a Univerzity T.Bati Zlín.

Stojánek s tvrdoměrem

Slouží pro měření tvrdosti pryže a plastů dle ČSN 62 1431, ČSN 62 1432, ISO2783. Pro schore A DIN 53 505, EN ISO 868, ASTM D 2240, ISO 7619, Pro schore D DIN 53 505, ISO R 868.

Přístroj automaticky odměřuje čas, po jeho uplynutí zazní zvukový signál a obsluha odečte údaj o tvrdosti na hlavičce tvrdoměru. Zdvih stolu ovládám pneumaticky. Dodáno do Gumotex Břeclav, Autopal Rychvald, VTUO Brno, Gumárny Zubří, UTB Zlín.

Rourová pec

Podstatou zkoušky je spálení vzorku kaučukové směsi nebo pryže v křemenné trubici při vysoké teplotě a následnou analýzou plynů stanovit veškerou síru bez ohledu na její chemickou formu. Dodáno do Barum Otrokovice.

Přístroj pro stanovení tuhosti v ohybu dle DIN 5336

Zkušební těleso o rozměrech 25 x 250 mm je taženo pomocí posunovače po podkladu do té doby, až konec zkušebního tělesa protne plochu o sklonu 41,5°. Měří se délka převislého konce zkušebního tělesa.

Přístroj pro stanovení tuhosti a pružnosti dle ČSN 800 858

(dříve označován jako tuhoměr TH)

Řezačka zářezů 1 mm – automat

Zařízení provede do zkušebního vzorku zářez 1 mm. Vše – od upnutí zkušeních vzorků, po jejich vysunutí probíhá automaticky,bez zásahu obsluhy.

Štípačka pryžových plotniček

Přípravek pro stanovení trvalé deformace ISO 815

Relaxace napětí ISO 7743

Trn pro stanovení velikosti O-kroužků

Ozonační komora s příslušenstvím

Ozonizátor se používá pro stanovení odolnosti polymerů proti ozonu. Prostor komory je temperován a promícháván ventilátorem. Dodáno např. do VÚ Bratislava, AVON Rudník, Gumokov Hradec Králové, Duslo Šala, Kabla Velké Meziříčí.

Přípravek pro zkoušky odolnosti vůči působení ozonu za dynamických podmínek (příslušenství k ozonační komoře)

Je určen pro zkoušky odolnosti pryžových zkušebních těles proti působení ozónu za dynamických podmínek.

Rámečky pro upnutí zkušebních těles při zkouškách odolnosti proti povětrnostnímu a ozonačnímu stárnutí pryží

Přístroj pro stanovení odolnosti pryže proti porušení za nízkých teplot – provedení s chlazením kysličníkem uhličitým CO2

Dle ČSN 62 15 54 a ISO 812 Slouží pro zjišťování nejnižší teploty zkušebních těles z pryže nebo plastu, při které se pryž při ohybu neporuší. vYchlazená zkušební tělesa jsou při zkoušce ohýbána nárazníkem. Dodáno např. do ITC Zlín, Vojenský výzkumný ústav ochrany Brno, Geyer Hosaja Polsko, Gumokov Hradec Králové, AVON Rudník, Vegum Dolné Vestenice, VTUO Brno.

Přístroj pro stanovení odolnosti pryže proti porušení za nízkých teplot – provedení s chlazením kapalným dusíkem

Dodáno do AVON Rudník.

Přípravek pro zkoušky křehkosti dle: ČSN EN 495-5

Dodáno do Aliachem Fatra Napajedla.

Přístroj pro stanovení odolnosti pryže proti působení kapalin za zvýšené teploty a tlaku

Nádoba slouží pro stanovení odolnosti pryžových těles proti působení olejů při zvýšené teplotě do teploty 160 st.C a tlaku 300 kPa. Dodáno do: Škody Mladá Boleslav, Rubena Náchod, Audi Maďarsko, Wolks. Bratislava, Rubena Hradec Králové

Tlaková nádoba pro zkoušky v kyslíku za zvýšené teploty a tlaku

Stanovení odolnosti proti stárnutí. Tlak kyslíku 2,1 MPa, teplota 100 st.C Dodáno do Kablo velké Meziříčí.

Přístroj pro stanovení setřesného objemu dle ČSN ISO 787-11

Komora hořlavosti materiálů pro motorová vozidla dle ISO 3795, FVMS 302, DIN 75200.

Zkušební těleso se upne do vodorovného zasouvacího rámu. Po zapálení hořáku se sleduje zdali materiál začne hořet. Po 15s se hořák vypne a sleduje se zkušební vzorek hoří, kdy zhasne, případně vzdálenost, do které dohoří. Dodáno např. do Vigona Svitavy, Tanex Plasty Jaroměř, ITC Zlín, ISOBAST, ELAS, Polymerinstitut Brno, FIBERTEX, United Polymers a UTB Zlín.

Komora pro stanovení vznětlivosti při vystavení přímého působení plamenem podle EN ISO 11925-2, DIN 4102-1B2, DIN 50 050 a DIN 50051.

Zařízení pro stanovení hořlavosti dle ISO 340.

BYSTA – Sheffieldská hlava slouží pro stanovení koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu a dýchacího odporu ochranné masky

Dle ČSN EN 136 bysta zhotovena dle antropologického průzkumu (velikost 2) dodáno do VTUO Brno

Zařízení pro stanovení zorného pole ochranné masky dle ČSN EN 136 dodáno do VTUO Brno

Dodáno do VTUO Brno a UNOB.

Kropítko

Slouží k prověření ochrany před kropením vodou a před stříkající vodou (IP X3 a IP X4) – ruční sprcha podle ČSN EN 60 529.

Plynopropustnost membrán

Měřící cely slouží pro stanovení plynopropustnosti membrán dle metody popsané v ČSN640115 a EN ISO 2556 – obdobná norma ISO 2782. Průběh měření je zaznamenán a vyhodnocen pomocí PC. Dodáno do UTB Bati Zlín.

Přístoj pro stanovení odolnosti membrán proti pronikání propanbutanu

Zkouška se provádí na membránách používaných do automobilů upravených na plyn – propan butan (dále jen PB). Zkoušená membrána se upne do přípravku, pod vzorek se napustí PB o stanoveném tlaku. Shora se přiloží sonda, která měří průnik PB. Dodáno do EFFBE Veliková.

Přípravek pro stanovení plastické a elastické deformace dle VDA 675 218

Pro elastomerové konstrukční prvky v motorových vozidlech. Dodáno do ISOBAST Moravské Budějovice.

Zkušebna plynoměrů

Zkušebna slouží ke zkouškám plynoměrů (membrán). Plynoměry prochází vzduch a sledují se odchylky pří maximálním a při minimálním průtoku. Odchylky se sledují z dlouhodobého hlediska. Dodáno do firmy Movetech.

Kontrolní stůl – zkušebna membrán

Zařízení slouží ke kontrole membrán. Membrány se zkouší před vystřižením, tedy jako pás namotaný na špulce. Kontroluje se, zda v pásu není otvor. To se provádí tak, že se špulka převíjí, zespodu se membrána prosvěcuje diodami a shora čidlo registruje případný otvor. Dodáno do EFFBE Veliková

Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou dle ČSN EN 60696-2-10, ČSN EN 60696-2-11, ČSN EN 60696-2-12, ČSN EN 60696-2-13

Jedná se o požární zkoušku používající bezplamenný zdroj zapálení. Žhavá smyčka je specifikovaná smyčka z odporového drátu, která se elektricky zahřívá na specifikovanou teplotu. Hrot žhavé smyčky se na specifikovanou dobu přivede do kontaktu se vzorkem a provede se řada pozorování a měření (podle konkrétního zkušebního postupu).

Zákrutoměr ČSN EN ISO 2061

Dodáno do Kordárna Velká nad Veličkou